počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek

Přihlásit k odběru

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
Je nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu www.royalzoo.cz, provozovatel Robert Kraus, se sídlem Soukenická 52, Slaný 274 01, identifikační číslo 87410303. Tento řád stanovuje postup prodávajícího a kupujícího pří případné reklamaci koupeného zboží. Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.
 
ZÁRUČNÍ DOBA
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje (uzavření kupní smlouvy). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu. Při prodeji krmiv je zákonná záruční lhůta tři týdny. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 
záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
- neodborným použitím věci
- mechanickým poškozením nebo opotřebením věci způsobené jejím užíváním
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
- jinými vnějšími vlivy
 
záruka se nevztahuje na věci:
- reklamované po záruční době
- na kterých byly porušeny ochranné známky či pečetě výrobce
- které byly neodborně instalovány, upravovány či opravovány
- které byly použity v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- u kterých bude předložen pozměněný záruční list, či doklad o prodeji věci
 
POSTUP PŘI REKLAMACI
Jestliže zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u prodávajícího. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Kupující je povinen při reklamaci uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující předložil veškeré doklady, které se zbožím obdržel (doklad o zaplacení zboží, případně záruční list), připište přesný popis závady a kontakt na Vaši osobu
 
Při reklamaci koupeného zboží musí být předloženo prodávajícímu kompletní (vč. všech součástek a příslušenství).
Podle charakteru reklamované vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, má kupující právo v případě vady:
- na bezplatné odstranění vady věci
- na přiměřenou slevu z ceny věci
- na výměnu věci
- jestliže není možná ani jedna varianta z uvedených možností, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny
 
O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.
Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna reklamovaná vada, nebo půjde-li o vadu na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka do záruky, může prodávající požadovat úhradu veškerých vzniklých nákladů.
 
Reklamaci může zákazník uplatnit přímo u provozovatele na emailu reklamace@royalzoo.cz nebo na telefonu +420 730 824 250. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned po převzetí zboží, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu zboží a druhu reklamované vady. V případě zasílání zboží zpět k reklamaci není možné zasílat zboží na dobírku!
Rozumíme tomu, že reklamace je nepříjemná záležitost a proto se ji snažíme řešit v co nejkratším možném termínu.
 
REKLAMACE ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY
Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je možné zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem Reklamační protokol a zapsat převzetí s výhradou do Přepravního listu na jehož základě bude sjednána náprava. Na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu a odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
 
 
Ve Slaném dne 5.5.2014